Jaki metraż mieszkania wybrać dla singla, pary i rodziny?

Jaki metraż mieszkania wybrać dla singla, pary i rodziny?

Wybór i kupno miesz­ka­nia to spory wysiłek i wyda­tek. Warto więc dobrze się zasta­no­wić i prze­ana­li­zo­wać plusy i minusy dostępnych opcji.

Lokalizacja, metraż, infrastruktura? Czynniki decyzyjne przy wyborze mieszkania

Badania mówią, żę pod uwagę bie­rzemy najczęściej loka­li­za­cję, cenę i wielkość mieszkania. Według ankiety ARC Rynek i Opinie z 2018 roku wiemy, że najważniejsze czynniki brane pod uwagę to lokalizacja (91%), cena (85%), wielkość i liczba pokoi (po 67%). Na dalszy plan schodzi kondygnacja (44%). Ważne są też bli­skość przy­stan­ków, odle­głość do szkoły, przed­szkola i sklepu. Dobrze, jeśli w naj­bliż­szym sąsiedz­twie moż­liwy jest kon­takt z przy­rodą - blisko są tereny zielone. 

Realizacja Sento przy ulicy Bocianej Zdjęcie pochodzi z realizacji Sento przy ulicy Bocianiej

Jed­nak jed­nym z głów­nych czyn­ni­ków bra­nych pod uwagę jest cena za metr kwa­dra­towy lokalu. Naby­wa­jąc miesz­ka­nie, najczęściej wią­żemy się z ban­kiem kre­dy­tem na dłu­gie lata. Warto więc prze­my­śleć jak duże i ilu poko­jowe powinno być nowe lokum. To, na jaki metraż się zde­cy­du­jesz, zależy od wielu czyn­ni­ków m.in:

Każda sytu­acja jest inna i wymaga świe­żego spoj­rze­nia i wni­kli­wej ana­lizy. Posta­ramy się nieco uła­twić pod­ję­cie tej trud­nej decy­zji.

Jakie mieszkanie dla singla?

Według opracowania HRE Investments stworzonego na podstawie danych z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Eurostatu na rok 2012 widzimy, że średni metraż przypadający na jedną osobę w Europie to nieco ponad 39 mkw. W Polsce sytuacja ma się dużo gorzej od średniej. Na jednego mieszkańca przypada zaledwie 28 mkw. Jest to metraż odpowiadający wiel­kość śred­niej kawa­lerki. Ostrożne szacunki ekspertów z HRE Investmens mówią, że w przypadku utrzymania się tempa wzrostu poprawy sytuacji mieszkaniowej Polaków, jaki obserwowaliśmy w latach 2008-2018, dogonienie Europejskiej średniej zajęłoby nam 28 lat. 

Kawalerki małe i duże

Wśród ofert dewe­lo­pe­rów zna­leźć można kawa­lerki więk­sze i dużo mniej­sze. Możemy przyjąć, że nasz singiel potrzebuje około 30 mkw. Zaznaczmy jed­nak, że przez słowo „potrze­buje”, rozu­miemy to, iż jest on w sta­nie kom­for­towo użyt­ko­wać ten lokal bez więk­szych nie­do­god­no­ści. W przy­padku sin­gla nie ma też więk­szego zna­cze­nia fakt ewen­tu­al­nej pracy w domu. Nie ma prze­cież innych osób, któ­re nega­tyw­nie wpływałyby na sku­pie­nie pod­czas pracy. Jeśli jesteś singlem i pracujesz zdalnie, nie będziesz nikomu przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu. Jest to najprostszy przypadek. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy masz hobby wymagające nieco więcej przestrzeni. Wówczas możesz zasta­no­wić się nad kup­nem miesz­ka­nia dwu­po­ko­jo­wego. W innych przy­pad­kach możemy bez­piecz­nie przy­jąć, że ide­al­nym miesz­ka­niem dla sin­gla będzie lokal o powierzchni 20 do 30 mkw. Typowa kawa­lerka.

Komfortowe mieszkanie dla pary

W przypadku pary sytu­acja jest nieco bar­dziej skom­pli­ko­wana niż u singla. Roz­trop­nie pla­nu­jąc wydatki, z pew­no­ścią wiele par pomy­śli o miesz­ka­niu dwu­po­ko­jo­wym, z czego jeden będzie sypial­nią, a drugi poko­jem dzien­nym. Zasta­nówmy się, czy to dobre roz­wią­za­nie? Takie miesz­ka­nie będzie wią­zało się z dość niskimi opła­tami, lecz jeśli spoj­rzymy na to z pew­nej per­spek­tywy, oka­zuje się, że decy­zja ta może oka­zać się błę­dem. Wiele par decy­duje się na zakup dwu­po­ko­jo­wego lokalu o powierzchni 40 do 60 mkw. Po kilku latach poja­wia się dziecko i… pojawia się pro­blem. 

Warto zatrosz­czyć się o to, by nasza dora­sta­jąca pocie­cha miała swój wła­sny kąt. Na dwóch poko­jach będzie o to trudno. 

Praca zdalna w mieszkaniu

Kolejną istotną sprawą jest fakt pracy zdal­nej. W przy­padku pary to, czy ktoś pra­cuje w domu, jest już sprawą istotną. Pro­blem jest mniejszy, gdy tylko jedno z nas pra­cuje w ten spo­sób. Gdy jed­nak dwie osoby zara­biają z domu, może to rodzić niedogodności i kon­flikty. Na przykład ciężko może być się skupić osobie pracującej w dziale sprzedaży i wykonującej wiele telefonów, gdy obok partner/-ka prowadzi zdalne lekcje.

Jak urządzić kącik do pracy zdalnej!

Bio­rąc pod uwagę powyż­sze oko­licz­no­ści, możemy śmiało stwier­dzić, że dla pary warto pomyśleć o wyborze lokalu nie mniej­szego niż trzy pokoje, o metrażu od około 50 do 70 mkw.

Jakie mieszkanie dla rodziny?

W przy­padku rodziny, przy wybo­rze miesz­ka­nia nie ma miej­sca na kom­pro­misy. Pan­de­mia dodat­kowo uwypukla pro­blemy, wcze­śniej mniej zauwa­żalne. 

Mieszkanie dla pary z dzieckiem

Dla pary z dziec­kiem trzy pokoje to podstawa i punkt wyj­ścia. Pracę zdalną, zdalną naukę i problemy z nimi związane obrazuje tysiące memów  pokazujących nastroje rodzi­ców, nie mogących odna­leźć się w tej nowej, trud­nej sytu­acji. Zabawki leżące wszędzie i dziecko bawiące się w tym samym pokoju co pracujący rodzic to tylko powód do nerwowych sytuacji. Dlatego jeśli Twoja sytuacja finansowa na to pozwala, zainwestuj w większe mieszkanie zyskasz komfort i przestrzeń do życia dla każdego domownika. 

Mieszkanie dla rodziny wielodzietnej

Mając kil­koro dzieci, musimy już na eta­pie wyboru miesz­ka­nia zapla­no­wać prze­strzeń dla każ­dego z nich. Dora­sta­jące dziecko powinno mieć swój pokój. Dziś o to trudno, pamię­tajmy jed­nak, że wielu z nas — rodzi­ców miało ten kom­fort, będąc dziec­kiem. Rozwa­ża­nia na temat wyboru odpo­wied­niego dla nas metrażu przy­po­mi­nają rów­na­nie mate­ma­tyczne. Im wię­cej osób i im mniej­szy lokal, tym wię­cej kon­flik­tów. Umiesz­cze­nie licz­nej rodziny w małym miesz­ka­niu nie wydaje się więc dobrym pomysłem. Ana­li­zu­jąc rynek i obecne potrzeby przyj­mu­jemy, że opty­malna wiel­kość miesz­ka­nia dla czte­ro­oso­bo­wej rodziny to nie mniej niż cztery pokoje, daje to prze­dział w gra­ni­cach od 70 mkw. wzwyż. Warto zazna­czyć, że szu­ka­jąc miesz­ka­nia dla rodziny, należy zro­bić wszystko, by kupić naj­więk­szy lokal, na jaki możemy sobie pozwo­lić i jaki będziemy w sta­nie w przy­szło­ści utrzy­mać. Tu nie ma dróg na skróty. Błędna decy­zja może nas kosz­to­wać trudniejsze relacje z naj­bliż­szymi. 

Zobacz jak oszczędzić na wkład własny!

Gotowe mieszkania dostępne do kupienia

Dostępne do kupienia mieszkania są  różnorodne. W podob­nych metra­żach (np. 50 mkw.) można kupić zarówno miesz­ka­nie dwu- jak i trzy­po­ko­jowe. Można zatem w tej samej cenie (pła­cimy za metr kwadratowy) nabyć lokal o większej licz­bie pomiesz­czeń. Podjęcie właściwej decyzji wymaga ostrożnej i chłodnej kalkulacji, najlepiej w porozumieniu z doradcą kredytowym i deweloperem. Gdy jednak dogłębnie przeanalizujemy zagadnienia dotyczące kilku ważnych obszarów, wybór okaże się  prostszy. Dostępne są zróżnicowane opcje na każdą kieszeń. Dopasowanie mieszkania do swych potrzeb nigdy nie było łatwiejsze.  Nic nie stoi na przeszkodzie, by w większym bądź mniejszym stopniu spersonalizować lokal jeszcze na etapie budowy. To stwarza  możliwości, wśród których każdy znajdzie swoje wyma­rzone miesz­ka­nie.

 

Mieszkania w Krakowie przy Wielickiej

Sprawdź ofertę mieszkaniową Sento.  Jedna z realizacji to Sensity - 30-76 metrowe mieszkania zlokalizowane przy ulicy Wielickiej. Odpowiednie zarówno dla singla jak i rodziny z dziećmi, blisko znajduje się przystanek autobusowy i tereny zielone. Jeśli chciałbyś mieszkać na Górce Narodowej zapoznaj się z ofertą osiedla Sentotu to 6 budynków, które tworzą starannie zaprojektowaną przestrzeń. Zapewnia ona wygodę mieszkania i życia.

Zobacz sam i znajdź coś dla siebie!